Des del Departament de matemàtiques de l’IES Pius Font i Quer de Manresa presentem un recull de materials fàcilment construïbles alhora que manipulables, per treballar diferents competències matemàtiques.
Aquests aparells han estat elaborats per l’alumnat en diferents crèdits interdesciplinars. Les activitats que nosaltres proposem són idees que el professorat ha de desenvolupar i adaptar al nivell de coneixements del seu alumnat.

Eines sobre figures planes

Figures planes

Instruments que permeten construir figures planes i visualitzar els seus elements i justificar propietats geomètriques.

 

Eines de dibuix

Eines de dibuix

Instruments que permeten tant representar elements geomètriques com deduir-ne propietats a partir de models senzills.

 

eines de transformacions

Eines de transformació

Instruments que permeten estudiar i representar diferents transformacions en el pla. Les activitats tant poden ser d’aplicació directa, com de justificació i verificació del seu funcionament.

 

eines De dibuix de corbes i superfícies

Eines de corbes

Materials fàcilment manipulables que permeten als alumnes de nivell més avançat generar i justificar diferents tipus de corbes i superfícies.

 

eines de mesura directa i indirecta i de cÀlcul

Eines de mesura directa i indirecta

Amb aquests instruments els alumnes poden aplicar conceptes i procediments geomètrics relacionats amb les figures planes, la proporcionalitat, el teorema de Tales, la semblança, etc. Les activitats que proposem tant poden ser d’aplicació directa, com de justificació i verificació del seu funcionament.

 

Demostracions dinÀmiques

Demostracions dinàmiques

Mitjançant l’elaboració de materials que permeten visualitzar propietats geomètriques, algebraiques i numèriques pretenem que l’alumnat entengui , ja en els primers anys desecundària,conceptes com el teorema de Pitàgores, el quadrat d’una suma, la suma de nombres imparells,...

Jocs D'estratÈgia

Jocs d'estratègia

Amb l’elaboració de taulers de jocs d’estratègia pretenem divulgar entre l’alumnat jocs de regles molt senzilles i amb suficient potencialitat matemàtica per desenvolupar, entre d’altres, estratègies inductives i d’assaig-error.

Nusos, trencaclosques i jocs topolÒgics

Jocs d'estratègia Nusos, trencaclosques i jocs topològics senzills fets amb filferro i cordil. El seu estudi constitueix una branca de la topologia que pot estar relacionada amb l'àlgebra, la geometria, la teoria de grups...

 

 

© P.Cobo, V.Grau, P.Parés, E.Pérez, J.Pérez. D.L. B-5992-09